B – sarja perjantai tulokset

2019

B_vk15_19
Arvonta; Hannu Heino

B_vk14_19
Arvonta: Tapio Sairanen

B_vk13_19
Arvonta: Jussi Nordlund

B_vk12_19
Arvonta: Taito Myllymäki

B_vk11_19
Arvonta: Tuomo Petrell

B_vk10_19
Arvonta: Varpu Surakka

B_vk9_19
Arvonta: Seppo Tiainen

B_vk8_19
Arvonta: Marita Vilkman

B_vk7_19
Arvonta: Kari Riekkinen

B_vk6_19
Arvonta: Esa Asikainen

B_vk5_19
Arvonta: Tarmo Heikkinen

B_vk4_19
Arvonta : Sylva Hietaniemi

B_vk3_19
Arvonta: Arja Hietanen

B_vk2_19
Arvonta: Taito Myllymäki

B_vk1_19
Arvonta: Hannu Heino

2018

B_vk51_18
Arvonta: Kari Riekkinen

B_vk50_18
Arvonta: Jarmo Suominen

B_vk49_18
Arvonta: Jorma Vilkman

B_vk48_18
Arvonta: Juhanii Nordlund

B_vk47_18
Arvonta: Seppo Heinonen

B_vk46_18
Arvonta: Marja-Liisa Roikonen

B_vk45_18
Arvonta:Jouko Koskinen

B_vk44_18
Arvonta: Varpu Surakka

B_vk43_18
Arvonta: Lea Romppanen

B_vk42_18
Arvonta: Liisa Huhtamäki

B_vk41_18
Arvonta: Pauli Karttunen

B_vk40_18
Arvonta: Tapio Sairanen

B_vk39_18
Arvonta: Rainer P

B_vk38_18
Arvonta: Ville Åström

B_vk37_18
Arvonta: Marjatta Laitinen

B_vk36_18
Arvonta: Seppo Forsman

B_VK16_27_4_2018
Arvonta: Marita Vilkman

B_VK15_20_4_2018
Arvonta: Mustonen Tauno

B_VK14_13_4_2018
Arvonta: Liisa Huhtamäki

B_VK13_6_4_2018
Arvonta: Vesa Suonperä

B_VK12_23_3_2018
Arvonta: Hannu Heino

B_VK11_16_3_2018
Arvonta: Esa Asikainen

B_VK10_9_3_2018
Arvonta: Marita Vilkman

B_VK9_2_3_2018
Arvonta: Vilho Åström

B_VK8_23_2_2018
Arvonta: Tauno Mustonen

B_VK7_16_2_2018
Arvonta: Seppo Tiainen

B_VK6_9_2_2018
Arvonta: Kari Riekkinen

B_VK5_2_2_2018
Arvonta: Marja-Liisa Roikonen

B_VK4_26_1_2018
Arvonta: Tuomo Petrell

B_VK3_19_1_2018
Arvonta: Liisa Huhtamäki

B_VK2_12_1_2018
Arvonta: Varpu Surakka

2017

B_VK50_15_12_2017
Arvonta: Veikko Parikka

B_VK49_08_12_2017
Arvonta; Aarne Reiman

B_VK48_01_12_2017
Arvonta: Jarmo Suominen

B_VK47_24_11_2017
Arvonta: Erkki Sarkkinen

B_VK46_17_11_2017
Arvonta: Jussi Nordlund

B_VK45_10_11_2017
Arvonta: Seppo Surakka

B_VK44_03_11_2017
Arvonta Briitta Hautala

B_Vk 43_27_10_2017
Arvonta: Jussi Inomaa

B_VK42 20_10_ 2017
Arvonta: Jorma Vilkman

B_VK41 13_10_2017
Arvonta: Pauli Karttunen

B_VK40 6_10_2017
Arvonta: Jouko Auvinen

B_VK39 29_9_2017
Arvonta: Timo Ivaska

B_VK38 22_9_2017
Arvonta: Matti Nissinen

B_VK37 15_9_2017
Arvonta: Briitta Hautala

B_VK36x 8_9_2017
Arvonta: Marjatta Laitinen

B vk35 1_9_2017
Arvonta: Jouko Koskinen